Αναζήτηση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κατά την καθημερινή της λειτουργία η εταιρία ANDRIANOS συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει διάφορες πληροφορίες (δεδομένα) για τους πελάτες και τους συνεργάτες της.

Η εταιρία μεριμνά για την προστασία των πληροφοριών αυτών από απώλεια, καταστροφή και παραποίησή τους, ενώ λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εμποδίζει την πρόσβαση στα στοιχεία αυτά μη εξουσιοδοτημένου προσωπικού ή τη δημοσιοποίησή τους και εφαρμόζει τις κατάλληλες διαδικασίες ελέγχου. Τα δεδομένα φυλάσσονται ασφαλή και δεν χρησιμοποιούνται παρά μόνο για τους σκοπούς επεξεργασίας που ορίζονται στην παρούσα πολιτική.

Η εταιρία συμμορφώνεται επίσης με τις ισχύουσες νομοθετικές, κανονιστικές και συμβατικές διατάξεις σε ό,τι αφορά την συλλογή, την αποθήκευση, την ανάκτηση αλλά και την καταστροφή των δεδομένων αυτών, ιδιαίτερα δε με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ)2016/679 που αφορά στην προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η ANDRIANOS έχει υιοθετήσει τις ακόλουθες βασικές αρχές σε ό,τι αφορά την τήρηση και προστασία των δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται:

• Τα δεδομένα τηρούνται σύμφωνα με τις εφαρμόσιμες νομικές, κανονιστικές αλλά και συμβατικές απαιτήσεις που αφορούν το πλαίσιο λειτουργίας της
• Τα δεδομένα τηρούνται μόνον για τον απαραίτητο απαιτούμενο χρόνο
• Τα δεδομένα τηρούνται μόνον κατά τα προβλεπόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο
• Τα δεδομένα τηρούνται για συγκεκριμένο σκοπό
• Η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα αλλά και η διαθεσιμότητα των δεδομένων ορίζεται ανάλογα με την κατάταξη ασφαλείας τους.
• Τα δεδομένα πρέπει να είναι ανακτήσιμα και σε συμφωνία με τις επιχειρηματικές αρχές καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους
• Τα προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν ιδιαίτερης φύλαξης με την χρήση διαφόρων τεχνικών, έτσι ώστε να αποτρέπεται η αναγνώριση ατόμων, κατά το δυνατόν

 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρία συλλέγει δεδομένα προκειμένου να μπορέσει να :
- Είναι σύννομη με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο
- Επικοινωνεί με τους πελάτες της στα πλαίσια της ενημέρωσης τους για εκπαιδεύσεις, εξελίξεις, βελτιώσεις κ.α στον τομέα της δραστηριότητας της
- Επικοινωνεί με τους πελάτες της στα πλαίσια των εμπορικών επαφών και επικοινωνιών

  

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Η ANDRIANOS συλλέγει μόνο όσα δεδομένα είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού επεξεργασίας και συγκεκριμένα

- Ονοματεπώνυμο
- Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, email, fax)
- ΑΦΜ / Δ.Ο.Υ

 

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα που συλλέγονται αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα μας υποχρεώνει η σχετική νομοθεσία

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Τα δεδομένα σας είναι πιθανό να διαβιβαστούν σε τρίτα μέρη (π.χ. στο συνεργαζόμενο λογιστικό γραφείο) αν κάτι τέτοιο απαιτείται προκειμένου να ολοκληρωθεί ο σκοπός επεξεργασίας τους ή αν είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε από τη νομοθεσία ή από κάποια δικαστική αρχή/απόφαση.

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Υπό την προϋπόθεση ότι δεν δεσμευόμαστε να πράξουμε διαφορετικά λόγω νομοθετικής ή κανονιστικής υποχρέωσης ή δικαστικής απόφασης, έχετε το δικαίωμα:
- Να ζητήσετε πρόσβαση σε αντίγραφο των δεδομένων σας, τα οποία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε.
- Να ζητήσετε να διορθώσουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες είναι εσφαλμένες ή ανακριβείς ή έχουν αλλάξει από τη στιγμή που τις συλλέξαμε
- Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ή να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας τους
- Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας
- Να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, όπου αυτή η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεση που μας έχετε δώσει
- Να ζητήσετε να μεταβιβάσουμε ή να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτο μέρος που εσείς θα μας υποδείξετε

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο .

Σε περίπτωση που ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για να το ικανοποιήσουμε μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι αργότερα από 30 ημέρες ή 90 ημέρες σε περίπτωση πολυπλοκότητας του αιτήματός σας. Θα σας ενημερώσουμε γραπτώς για τους λόγους καθυστέρησης ικανοποίησης τους αιτήματός σας ή για τους λόγους αδυναμίας μας ικανοποίησης τους αιτήματός σας.

Επιπλέον, αν θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμά σας, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε σχετική καταγγελία ή παράπονο στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-6475600, Fax: 210-6475628, Email: )

Newsletter

Επιθυμώ να ενημερώνομαι για τις πιο σύγχρονες ενεργειακές λύσεις και τις καλύτερες προσφορές!

Μοιραστείτε το!

Βασικές Πληροφορίες

ANDRIANOS - World Leading Energy Saving Technologies

Διεύθυνση:
Πλάτωνος 30, Καλαμάτα 241 00

Τηλέφωνο:
2721 023124
2721 088151

Φαξ: 2721 096522

Email:

Ωράριο

Δευτέρα           8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Τρίτη                8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Τετάρτη           8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Πέμπτη            8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Παρασκευή     8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Σάββατο          Κλειστά
Κυριακή           Κλειστά

ANDRIANOS ENERGY SAVING

Βρείτε μας στον χάρτη