Αναζήτηση

Πραγματοποιήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η προδημοσίευση του οδηγού του προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα» συνολικού προϋπολογισμού 100.000.000€, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνική Συμμετοχή, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10.

Βασικοί στόχοι του Προγράμματος «Ανακυκλώνω-Αλλάζω Θερμοσίφωνα» είναι η εξοικονόμηση οικονομικών πόρων από τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και η μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

 • Αφενός, η αντικατάσταση της πλέον ενεργοβόρας οικιακής συσκευής αναμένεται να μειώσει σημαντικά το μέσο ενεργειακό κόστος της ελληνικής οικογένειας.
 • Αφετέρου, η χαμηλότερη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας συνεπάγεται και μικρότερη παραγωγή από ορυκτά καύσιμα ή μη ανανεώσιμες πηγές.

H πλατφόρμα για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει τέλη Απριλίου με αρχές Μαΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις επιδότησης των ηλιακών θερμοσιφώνων αναμένεται να ανοίξει μετά το Πάσχα, προς τα τέλη Απρίλιου. Eκτιμάται πως από το πρόγραμμα θα επωφεληθούν τουλάχιστον 120.000 ελληνικά νοικοκυριά. 

Κατεβάστε την προδημοσίευση του οδηγού του προγράμματος «Ανακυκλώνω-Αλλάζω Θερμοσίφωνα»

 

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά μόνο σε νοικοκυριά, που επιθυμούν να αντικαταστήσουν τον παλιό τους (οπωσδήποτε λειτουργικό) ηλεκτρικό θερμοσίφωνα με καινούργιο ηλιακό με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Οι προς απόσυρση ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες να είναι χωρητικότητας ≥ 40 λίτρων.
 • Να είναι λειτουργικοί πριν την απόσυρσή τους, το οποίο θα επιβεβαιωθεί μετά από γενικό οπτικό έλεγχο.
 • Πριν την αντικατάστασή τους, να είναι τοποθετημένοι στην κατοικία η οποία δηλώνεται στην αίτηση χρηματοδότησης.

Με μια πρώτη ανάγνωση της προδημοσίευσης του προγράμματος ξεχωρίζουν τα παρακάτω στοιχεία:

 • Η επιδότηση των νοικοκυριών ανέρχεται σε ποσοστό 50% έως 60% (ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια που πληρούν) και μέχρι ενός ανώτατου επιτρεπόμενου ποσού επιχορήγησης, που εξαρτάται από τη χωρητικότητα της Δεξαμενής Ζεστού Νερού (Boiler) του συγκεκριμένου Ηλιακού Θερμοσίφωνα (βλ. αντίστοιχο πίνακα στην προδημοσίευση).
 • Η επιχορηγούμενη τιμή πώλησης του νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα θα πρέπει να αντιστοιχεί σε τιμή τοις μετρητοίς, καθώς δεν επιδοτούνται τυχόν τόκοι που προκύπτουν μετά από διακανονισμό (δόσεις).
 • Στην επιχορηγούμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται επίσης άλλα πιθανά κόστη (π.χ. κόστος εγκατάστασης του Νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα, υλικά εγκατάστασης κλπ.). Σε περίπτωση αγοράς που περιλαμβάνει επιπλέον υπηρεσίες, αυτές θα πρέπει να τιμολογούνται διακριτά (π.χ. να αναγράφονται σε διαφορετική γραμμή του ίδιου παραστατικού ή σε χωριστό παραστατικό) και σε κάθε περίπτωση, να μην ενσωματώνονται στη τιμή του βασικού προϊόντος, επί της οποίας θα υπολογιστεί η ενίσχυση.
 • Ο παλιός ηλεκτρικός θερμοσίφωνας πρέπει να οδηγηθεί από τον προμηθευτή, προς ανακύκλωση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

 • Τα Φυσικά Πρόσωπα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gr).
 • Κάθε ωφελούμενη/ος της/ου οποίας/ου η αίτηση εγκρίνεται, λαμβάνει μία επιταγή (voucher).
 • Η/Ο ωφελούμενη/ος εξαργυρώνει την επιταγή κατά τη διαδικασία αγοράς του καινούργιου ηλιακού θερμοσίφωνα, σε προμηθευτή της επιλογής του.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Αιτήσεις υποβάλλονται από μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν γεννηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2006 και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
 • Κάθε Φυσικό Πρόσωπο δύναται να υποβάλλει μία και μόνο αίτηση που αφορά κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, για την οποία συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Αποτελεί την κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία του αιτούντος (ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη).
 • Διαθέτει ενεργή, οικιακή (και μη κοινόχρηστη) παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η ταυτοποίηση της κατοικίας του αιτούντος.
 • Δεν είναι δυνατή η υποβολή άνω της μίας αίτησης για την ίδια κατοικία, από διαφορετικά φυσικά πρόσωπα.
 • Στις περιπτώσεις οικογενειών/νοικοκυριών με κύρια και δευτερεύουσα κατοικία, καλύπτονται οι λοιπές προϋποθέσεις της παρούσας ενότητας. Είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων και για τις δύο κατοικίες (Κύρια και Δευτερεύουσα), εφόσον οι αιτήσεις υποβάλλονται από διαφορετικά Φυσικά Πρόσωπα (Υπόχρεο και, Σύζυγο/ΜΣΣ) του ίδιου νοικοκυριού.
 • Ο/Η ενδιαφερόμενος/η πρέπει να διαθέτει υποχρεωτικά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, καθώς και έγκυρους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, μέσω των οποίων γίνεται η ταυτοποίησή του.
 • Να έχει υποβάλει ως κάτοικος Ελλάδας κι όχι εξωτερικού, κατά το φορολογικό έτος 2021 δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), είτε ως ΥΠΟΧΡΕΗ/ΟΣ ατομικής ή κοινής δήλωσης, είτε εμμέσως ως «ΣΥΖΥΓΟΣ/ΜΣΣ1».
 • Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι που έχουν λάβει ή έχουν υποβάλλει αίτηση για να λάβουν ενίσχυση αγοράς Ηλιακού Θερμοσίφωνα από άλλο Ταμείο ή χρηματοδοτικό μέσο ή από άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή εθνικό όπως για παράδειγμα στα προγράμματα Εξοικονομώ π.χ. το «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» ή το «Εξοικονομώ 2021».
 • Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι με μέσο ετήσιο εισόδημα το οποίο υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ ανά μέλος οικογένειας.
 • Εξαρτώμενα μέλη που δεν υποβάλλουν αυτόνομα δήλωση (δηλ. δεν είναι υπόχρεοι σε δική τους ατομική δήλωση) δε δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.

 

Σε μια εποχή όπου τα ελληνικά νοικοκυριά αναζητούν διόδους διαφυγής από την κατακόρυφη αύξηση των δαπανών ενέργειας, η ANDRIANOS διαθέτει τον δικής της παραγωγής κορυφαίας ποιότητας και απόδοσης θερμοσίφωνα, που συγκαταλέγεται στους κορυφαίους της αγοράς (στο TOP 10 παγκοσμίως σε απόδοση στους Επίπεδους Συλλέκτες).

Διατίθεται με έναν, δύο ή και 3 συλλέκτες, κλασσικός ή χαμηλού ύψους και σε διάφορες χωρητικότητες από 117lit έως 468lit.

Δείτε τους Ηλιακούς Θερμοσίφωνες ANDRIANOS

Με ηλιακό θερμοσίφωνα ANDRIANOS, τα νοικοκυριά αποκτούν τη δυνατότητα για παραγωγή άφθονου ζεστού νερού, με μέγιστη οικονομία & εξοικονόμηση ενέργειας και  σημαντική συνεισφορά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Όλοι οι ηλιακοί θερμοσίφωνες ANDRIANOS, διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις και είναι πλήρως επιδοτούμενοι από το νέο πρόγραμμα "Ανακυκλώνω-Αλλάζω Θερμοσίφωνα".

Για απορίες και ερωτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα πατήστε εδώ

 

ANDRIANOS O idanikos synergatis LIANIKH

Newsletter

Επιθυμώ να ενημερώνομαι για τις πιο σύγχρονες ενεργειακές λύσεις και τις καλύτερες προσφορές!

Μοιραστείτε το!

Αποδεκτές πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες

Βασικές Πληροφορίες

ANDRIANOS - World Leading Energy Saving Technologies

Διεύθυνση:
Πλάτωνος 30, Καλαμάτα 241 00

Τηλέφωνο:
2721 023124
2721 088151

Φαξ: 2721 096522

Email:

Ωράριο

Δευτέρα           8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Τρίτη                8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Τετάρτη           8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Πέμπτη            8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Παρασκευή     8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Σάββατο          Κλειστά
Κυριακή           Κλειστά

ANDRIANOS ENERGY SAVING

Βρείτε μας στον χάρτη